Meeletervis OÜ isikuandmete töötlemise tingimused
kehtivad alates 31.03.2020

Meeletervis OÜ (registrikood 14049323, aadress Põllu tee 7-1, Pärnamäe küla, 74020 Viimsi vald),osutab töökeskkonnaga seotud vaimse tervise teenuseid ja kliinilise psühholoogia ja teraapia teenuseid. Teenused on loetletud Meeletervis OÜ kodulehel https://meeletervis.ee/. Seoses teenuste osutamisega töötleb Meeletervis Teie isikuandmeid.
Palun tutvuge hoolikalt käesolevate privaatsustingimustega, et mõista kuidas ning millistest reeglitest lähtuvalt me teie isikuandmeid töötleme.
Meeletervisel on õigus muuta käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi. Kehtivad privaatsustingimused on avaldatud kodulehel https://meeletervis.ee/.

 1. Üldsätted
  1. Teenuse saamiseks Meeletervise poole pöördumisel rakenduvad isikuandmete töötlemise tingimused.
  2.  Meeletervis tagab klientide isikuandmete töötlemise kehtiva seadusandluse alusel. Meeletervis lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel peamiselt tervishoiuteenuste korraldamise seadusest, töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR).
 2. Isikuandmete töötlemine
  1. Teie isikuandmeid töödeldakse Teie poolt tellitud Teenuse osutamiseks
  2.  Teenuse osutamise eesmärgil töötleme järgmisi andmeid:
   1. nimi, kontaktandmed (telefoninumber, e-mail), pangakonto number osutatud teenuse eest arveldamise eesmärgil ja korraldusliku teabe jagamise eesmärgil;
   2. Teile (tervishoiu)teenuse osutamiseks vajalikke terviseandmeid Tervishoiuteenuse korraldamise seaduse alusel;
   3. Meeletervisel on õigus küsida kliendilt temale osutatud teenuste kohta tagasisidet, et analüüsida ja hinnata kliendi rahulolu.
  3. Juhul, kui olete Meeletervisele isikuandmete töötlemiseks andnud eraldi nõusoleku, siis töötleme Teie iskuandmeid nõusolekus määratletud eesmärkidel ja ulatuses.
  4. Teil on alati õigus meile antud nõusolek tagasi võtta, teatades sellest Meeletervisele taasesitatavas kirjalikus vormis.
 3. Isikuandmete edastamine ja volitatud töötajate kasutamine
  1. Meeletervis ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud seadusandlusest tulenevatel põhjustel.
  2. Meeletervisel on seadusandlusest tulenevalt õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid.
  3. Meeletervis kasutab volitatud töötlejana koostööpartnereid, kes kohustuvad isikuandmeid töötlema lähtudes seadusandlusest tulenevatest nõuetest ja käesolevast dokumendist.
  4. Isikuandmete säilitamine
  5. Meeletervis ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on seadusest tulenevalt ja isikuandmete töötlemise eesmärgist vajalik.
  6. Meeletervis säilitab tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid 30 aastat alates kliendile osutatud teenuse andmete kinnitamisest.
  7. Raamatupidamisseadusest lähtuvalt säilitame raamatupidamuslikke dokumente 7 aastat.
  8. Teile teenuse osutamiseks või lepingu sõlmimiseks kogutud andmed, mille pikem säilitamise tähtaeg ei tulene seadusandlusest, säilitame seni, kuni neid on teenuse osutamisega või lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse ajal vajalik või kuni 3 aasta jooksul peale lepingu lõppemist.
  9. Kliendi rahulolu hindamiseks kogutud andmeid säilitame 5 aastat alates tagasiside saamisest.
  10. Isikuandmeid hoiab Meeletervis turvaliselt nõuetele vastavates süsteemides.
 4. Teie õigused
  1. Teil on isikuandmete töötlemisel seadusest tulenev õigus:
   1. Taotleda juurdepääsu Teie kohta käivatele isikuandmetele. Teil on õigus päringule, kas ja milliseid isikuandmeid Meeletervis Kliendi kohta töötleb;
   2. Piirata isikuandmete töötlemist;
   3. Nõuda isikuandmete parandamist;
   4. Võtta tagasi isikuandmete töötlemise nõusolek;
   5. Nõuda isikuandmete kustutamist;
   6. Esitada järelevalveasutusele kaebus (lisainfot vaata: https:// www.aki.ee/en; Andmekaitseinspektsiooni e-postiaadress on info@aki.ee);
  2. Käesolevas peatükis loetletud isikuandmete töötlemisega seotud õigused ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Meeletervise juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.
  3. Isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks palun võtke meiega ühendust peatükk 7 nimetatud kontaktidel.
 5. Isikuandmete turvalisus
  1. Meeletervis kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, kaitstes isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise või hävimise eest.
  2. Meeletervis rakendab isikuandmete töötlemisel turvalisuse tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
 6. Kontakt
  1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul või taotluste esitamiseks palume võtta ühendust telefoni või e-maili teel:
   Meeletervis OÜ
   Teenuse osutamise aadress: Valukoja 7, Tallinn
   Telefon: +372 5667 6848
   e-mail: info@meeletervis.ee